1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysio- of oefentherapeut. Deze betalingsvoorwaarden hangen ook in de wachtruimte, bij de balie. U kunt ook een exemplaar opvragen via de mail (fysiotherapie@hartvanheemskerk.nl), uw therapeut of bij de balie van de praktijk.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3. De declaraties van de fysio- of oefentherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bankincasso, dan wel een ondertekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de fysio- of oefentherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bankincasso, dan wel van de acceptgiro of betalingsopdracht.

5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio- of oefentherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerdert met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio- of oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerdert met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,=, alles exclusief omzetbelasting.